CatalÓ / Espa˝ol / English / Franšais  ·  TEL. Tel. +376 869 668 · EMAIL adesc@educand.ad

Escola

El nostre centre


On som i qui som ?

Veure mapa

La nostra escola està situada a la parròquia d'Escaldes en ple centre urbà, fet que facilita l'accés als serveis comunals, exposicions...tot i que es troba en ple centre urbà, el contacte amb la natura es pot donar a pocs minuts a peu. L’escola es manifesta aconfessional i declara el seu respecte a totes les confessions d’alumnes, mestres i treballadors. Tanmateix, s’expressa per la renúncia a tot tipus d’adoctrinament, proselitisme o sectarisme i és respectuosa amb les diverses concepcions filosòfiques del món i de la vida.

 

Historia del centre

El primer any, 82/83, l'Escola Andorrana va començar a funcionar amb tres classes a l'escola de Ciutat de Valls. El curs 84/85 el centre es va ubicar a l'antic edifici Mercedes. El curs 91/92 ens varem traslladar a uns mòduls prefabricats en espera de la construcció de l'edifici definitiu que ocupem des del curs 95/96.

L'escola actual està situada a l'Avda Fiter i Rossell nº 18, en el nou complex escolar de la parròquia. Consta d'un sol edifici d'onze plantes a compartir amb el sistema educatiu espanyol.

 

Plantejament lingüistic

L’escola s’organitza com una escola plurilingüe, les finalitats de la qual destaquen que, en finalitzar l’ensenyament obligatori, els escolars dominin les tres llengües (català, francès i castellà) i en coneguin una quarta (l’anglès).

La llengua base dels escolars és la llengua catalana i, per tant, al llarg de l’ensenyament maternal, independentment de la llengua familiar, tots els escolars han d’arribar a tenir un domini suficient que els permeti aprendre a llegir i escriure en aquesta llengua durant el primer cicle de la primera ensenyança.

Donada la poca presència de la llengua francesa en el context familiar i social de la majoria d’infants d’Andorra, se n’afavoreix la presència en el context escolar vehiculant continguts d’aprenentatge. S’introdueix a maternal i ocupa una part important de les activitats de primera ensenyança, per mitjà d’un dels dos ensenyants de l’aula que utilitza el francès com a llengua vehicular.

El castellà compta amb una major presència en les relacions socials a Andorra. Amb tot cal que l’escola asseguri l’ensenyament dels usos formals d’aquesta llengua. Per aquest motiu s’introdueix a tercer cicle de primera ensenyança amb un tractament de matèria d’aprenentatge i de llengua vehicular d’aprenentatge. Un ensenyant especialista és l’encarregat de l’ensenyament d’aquesta llengua en les dues vessants (com a matèria i com a llengua vehiculadora d’aprenentatge).

L’anglès s’introdueix a segon cicle, de manera gradual, i amb l’objectiu de sensibilitzar i motivar els alumnes per aprendre-la.

 

Objectius del nostre centre

La finalitat de l’Escola Andorrana d’Escaldes-Engordany és :

· Promoure i afavorir el desenvolupament personal dels alumnes en el marc particular de la nostra cultura i identitat.

· Contribuir a la promoció i enriquiments dels elements culturals que ens són propis i específics.

· Assimilar de manera significativa i críticament els elements culturals i adquirir les capacitats necessàries per esdevenir membres actius de la societat.

· Assolir un domini correcte i un ús matisat i ric del català oral i escrit. Tanmateix adquirir un domini en els aspectes instrumentals bàsics de la llengua francesa i castellana i un coneixement oral de l’anglès.

· Fomentar la universalitat en la formació dels alumnes, incidint en un coneixement més aprofundit de les característiques culturals pròpies de França i Espanya, fet que ve determinat per la pròpia situació del nostre territori.

· Concebre l’acció educativa com una ajuda sistemàtica i planificada amb processos de construcció de coneixements i adquisició dels sabers de l’alumne.

· Situar la individualització de l’ensenyament com un dels plantejaments metodològics bàsics i capacitar els nens en el treball autònom.

· Integrar en el mateix procés educatiu l’atenció a les necessitats educatives ordinàries i especials per poder assolir els aprenentatges.

· Potenciar un ensenyament democràtic i participatiu tenint en compte el respecte a la diversitat, a la tolerància, a la coeducació, als drets i llibertats fonamentals, dins dels principis democràtics de convivència i pluralisme, eludint la competitivitat i l’autoritarisme i fomentant el treball en equip.

 

Junta d'Escola

La Junta d'Escola és l'organ col.legiat de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en la gestió del centre.

La seva composició és :

· El director del centre, que té el càrrec de president.

· Els caps d’estudis .

· Tres representants del personal docent.

· Un representant del personal no docent.

· Tres representants dels pares d’alumnes.

· Un membre del Comú.

 

Les funcions de la Junta d’escola són:

· Col·laborar amb l’equip directiu en el projecte de pressupost del centre.

· Vetllar per l’aplicació del PEC (Projecte Educatiu de Centre).

· Vetllar per l’aplicació del reglament de règim intern, resoldre els conflictes greus i imposar les sancions corresponents d’acord amb aquest reglament.

· Col·laborar en l’elaboració del pla anual de centre.

· Avaluar el pla anual i la memòria presentat per l’equip directiu.

· Donar el vist i plau i aportar suggeriments a les propostes d’activitats escolars realitzades fora del centre.

· Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats extraescolars.

· Vetllar per la conservació i proposar la renovació de les instal·lacions del centre.

· Supervisar l’activitat general del centre.

· Fer arribar les propostes i suggeriments del centre al Consell de les Escoles.

 

La Junta d’Escola es reuneix una vegada cada trimestre, preceptivament en iniciar i finalitzar el curs escolar. Endemés s’ha de reunir sempre que la convoqui el seu president per pròpia decisió o a petició d´almenys d’un terç de la Junta. El secretari de la Junta redacta l’acta.
La documentació de la Junta es recull i es desa al despatx de direcció. Aquesta es pot consultar prèvia demanda a l’Equip Directiu.